Ολοκλήρωση του διαδικτυακού τόπου του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Η ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα τις κατευθυντήριες γραμμές του WCAG 2.0 για ΑμΕΑ.

 Έργα   Απριλίου 8, 2021

Ολοκλήρωση του διαδικτυακού τόπου του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Η ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα τις κατευθυντήριες γραμμές του WCAG 2.0 για ΑμΕΑ.

Copyright © 2014-2024 Deltalab Logo. All Right Reserved.
RSS