Ολοκλήρωση του διαδικτυακού τόπου του ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Η ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Στερεάς Ελλάδας είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τα τις κατευθυντήριες γραμμές του WCAG 2.0 για ΑμΕΑ.